Στόχος της επιμορφωτικής τηλεδιάσκεψης είναι οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με την τεχνογνωσία δημιουργίας ιστοσελίδας στο Νηπιαγωγείο