Σχετικά: α) Ο Ν. 4547/2018, άρθρο 4, παρ. 2 (Φ.Ε.Κ.102/12-6-18, τ. α΄)

                     β) Το Π.Δ. 79/2017(Άρθρο 23, ν.4559/2018 Τροποποιήσεις του Π.Δ. 79/2017), άρθρο 17

                       Επιμορφωτικές δράσεις

                    γ) Η με απ.158733/ΓΔ4, άρθρο 3, παρ.3, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιη’ Υ.Α. (ΦΕΚ 4299/27-9-18, τ. β΄)

   Προσκαλούνται οι νηπιαγωγοί των ομάδων 15η, 16η, 17η, 18η, 19η, 20, 21η, 22η, 27η, 28η, 29η, 30η, 31η, 32η, 33η και 34η σε ενημερωτική/επιμορφωτική συνάντηση, στο πλαίσιο ημερίδας, με θέμα: «Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο ρόλος των Σ.Ε.Ε. στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: η προσέγγιση με την Έρευνα-Δράση». Στη συνάντηση θα συμμετέχουν οι νηπιαγωγοί ανά δύο ομάδες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα που υπάρχει στο επισυναπτόμενο αρχείο.

                        Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60

                                       Αρετή Μποταΐτη