Σχετικά: α) Ο Ν. 4547/2018, άρθρο 4, παρ. 3, εδ. Β΄ (Φ.Ε.Κ.102/12-6-18, τ. α΄)

                 β) Το Π.Δ. 79/2017(Άρθρο 23, ν.4559/2018 Τροποποιήσεις του Π.Δ. 79/2017), άρθρο 17

                       Επιμορφωτικές δράσεις

                 γ) Η με απ.158733/ΓΔ4, άρθρο 3, παρ.3, εδάφιο δ΄ Υ.Α. (ΦΕΚ 4299/27-9-18, τ. β΄)

  Νηπιαγωγοί των ομάδων 15η, 16η, 17η, 18η, 19η, 20, 21η, 22η, 27η, 28η, 29η, 30η, 31η, 32η, 33η και 34η που επιθυμούν να συμβάλλουν στο επιμορφωτικό έργο, καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική επισυναπτόμενη φόρμα-δήλωση και να την αποστείλουν στο e-mail της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού έργου, μέχρι την Παρασκευή 21-12-18

                        Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60

                                       Αρετή Μποταΐτη