Σχετικά: Η με α. π. 158733/ΓΔ4/27-9-18 Υ.Α. (ΦΕΚ 4299/18, τ. Β΄) «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου», άρθρο 3, παρ. 3)

   Προσκαλούνται οι Προϊστάμενες/-οι των ομάδων 27η, 28η, 29η και 31η (και αναβάλλεται της 30ης ομάδας), σε ωριαία συνάντηση συνεργασίας ανά ομάδα, με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου. Ο τόπος κι ο χρόνος προσδιορίζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60

Αρετή Μποταΐτη