Επιμόρφωση σε ομάδες εκπαιδευτικών για τα στάδια διερεύνησης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και περιγραφικής αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας και προόδου των παιδιών με την εφαρμογή εργαλείων παρατήρησης και άτυπης αξιολόγησης.