Στο σεμινάριο θα δοθεί μοντέλο ανάλυσης έργων Τέχνης και θα γίνει πρακτική άσκηση. Κατόπιν, θα εξερευνηθούν τρόποι ενσωμάτωσης του εργαλείου στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με τη βοήθεια τεχνικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας.