α) Ο Ν. 4547/2018, άρθρο 4, παρ. 2 (Φ.Ε.Κ.102/12-6-18, τ. α΄)

                  β) Το Π.Δ. 79/2017(Άρθρο 23, ν.4559/2018 Τροποποιήσεις του Π.Δ. 79/2017), άρθρο 17

                       Επιμορφωτικές δράσεις

                  γ) Η με απ.158733/ΓΔ4, άρθρο 3, παρ.3, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιη’ Υ.Α. (ΦΕΚ 4299/27-9-18, τ. β΄)

                  δ) το από 30-1-19 (Φύλλο οδηγιών 02/02) «Ενημέρωση για την υλοποίηση των δράσεων επιμόρφωσης του Ι.Ε.Π.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 κ. Αρετή Μποταΐτη έχει προγραμματίσει ημερίδα, την Τρίτη 16-4-9, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου, στην οποία θα παρουσιαστούν η Δράση και τα παράγωγα του Ι.Ε.Π. από την πιλοτική εφαρμογή της Περιγραφικής αξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο. Η ημερίδα θα εμπλουτιστεί με προσκεκλημένες εισηγήσεις σχετικές με το θέμα, σε συνεργασία με στελέχη του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο. Καλούνται οι νηπιαγωγοί ιδιωτικών και δημοσίων νηπιαγωγείων (μόνιμες/-οι και αναπληρώτριες), καθώς και το Ε.Ε.Π. που προσλήφθηκε μέσω Ε.Σ.Π.Α.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60

Αρετή Μποταΐτη