: α) Το ΠΔ 79/2017, παρ.7 και 8, του άρθρου 6 (ΦΕΚ 109 Α) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4559-ΦΕΚ142/Α/3-8-2018, άρθρο 23)

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 κ. Αρετή Μποταΐτη προσκαλεί τις/τους Προϊστάμενες/-ους που έχουν αιτήματα για επανάληψη φοίτησης νηπίων χωρίς Γνωμάτευση ή στη Γνωμάτευση αυτό δε διατυπώνεται ρητά, να προσέλθουν στο Γραφείο του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο.  

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60

Αρετή Μποταΐτη