Σχετ: Π.Δ. 79/2017 άρθρο 17 (ν.4559/2018 άρθρο 23 τροποποιήσεις Π.Δ. 79/2017)

         Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, τ. Α’, 12-06-2018)

         Υ.Α. 158733/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4299, τ. Β΄, 27-09-2018), άρθρο 3, §3 εδάφια ιδ’, ιε’, ιστ’, ιη’

Σας γνωρίζουμε την πραγματοποίηση της Επιμορφωτικών Ημερίδων, τις οποίες οργανώνει ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων (ΠΕ70) του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Παρασκευάς Απόστολος, με θέμα «Διδακτικές προσεγγίσεις στην (Γ κ Δ΄) τάξεις-Από τη θεωρία στην πράξη» στις 15 Νοεμβρίου 2019 (Γ τάξεων) και 26 Νοεμβρίου 2019 (Γ κ Δ τάξεων) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία Θέμα Εισηγητές Χώρος

Γ΄ Τάξης:

Σχολείων ευθύνης ΣΕΕ (ΠΕ70)

2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.:

Απόστολου

Παρασκευά

Περιοχής Ωραιοκάστρου

Παρασκευή, 15/11/2019

Ώρα:

8:30-13:15

Μαθηματικά

ΣΕΕ Τρικκαλιώτης Ιωάννης

ΠΕ 70

Δημοτικό Σχολείο

1ο ΔΣ Ωραιοκάστρου

Ιστορία

ΣΕΕ Τσιβάς Αρμόδιος

ΠΕ 70

   

Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία Θέμα Εισηγητές Χώρος

Γ κ Δ΄ Τάξεις:

Σχολείων ευθύνης ΣΕΕ (ΠΕ70)

2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.:

Απόστολου

Παρασκευά

Περιοχής Βόλβης

Τρίτη

26/11/2019

8.30-13.15

Μαθηματικά

ΣΕΕ Τρικκαλιώτης Ιωάννης ΠΕ 70

Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαδύτου
Ιστορία

ΣΕΕ Τσιβάς Αρμόδιος

ΠΕ 70

   

Με ευθύνη των Διευθυντών/τριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι, και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, με τρόπο που δε θα θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη ημέρα.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

                                                                                                                                      

Ο Συντονιστής

Εκπαιδευτικού Έργου

Παρασκευάς Απόστολος