Σχετ: Π.Δ. 79/2017 άρθρο 17 (ν.4559/2018 άρθρο 23 τροποποιήσεις Π.Δ. 79/2017)

           Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, τ. Α’, 12-06-2018)

           Υ.Α. 158733/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4299, τ. Β΄, 27-09-2018), άρθρο 3, §3 εδάφια ιδ’, ιε’, ιστ’, ιη’

Σας γνωρίζουμε την πραγματοποίηση της Επιμορφωτικών Ημερίδων, τις οποίες οργανώνει ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων (ΠΕ70) του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Παρασκευάς Απόστολος, με θέματα «Διδακτικές προσεγγίσεις -Από τη θεωρία στην πράξη, Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και Διεπιστημονικό πρόγραμμα για τα παλιά αρχεία σχολείων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν: