Σχετικά: α)Ο Ν. 4547/2018, άρθρο 4, παρ. 3, εδάφιο β. (ΦΕΚ 102/18, τ. α΄)

         β) Η με αρ. 4/27-2-20 Πράξη του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ

Σύντομη Περιγραφή: Η κ. Αρετή Μποταΐτη (ΣΕΕ ΠΕ60) και η κ. Ελένη Κάρτσακα (ΣΕΕ ΠΕ08) συνδιοργανώνουν βιωματικό/επιμορφωτικό σεμινάριο και προσκαλούν εκπαιδευτικούς των νηπιαγωγείων αρμοδιότητας. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από τις συντονίστριες και από την κ. Καλλιόπη Λαμνή (Εκπ. ΠΕ60), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο. Σκοπός, η εξοικείωση των επιμορφούμενων με στρατηγικές και τεχνικές ενίσχυσης της επικοινωνίας μέσω της αξιοποίησης των τεχνών, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους για τη γυναικεία παρουσία στον επαγγελματικό χώρο.

                               Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60

                                       Αρετή Μποταΐτη