Ολοκληρώθηκε, στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204, η  Δράση 2 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών–Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)» του Ι.Ε.Π, ο Β΄ Κύκλος επιμόρφωσης αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών που δεν  είχαν παρακολουθήσει τον Α΄ Κύκλο επιμόρφωσης κατά το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2018.

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1584/Ε3/07-01-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ, επιμορφωτές-υπεύθυνοι υλοποίησης των επιμορφώσεων είναι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ξένων Γλωσσών. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι ο κεντρικός οργανωτικός φορέας της επιμόρφωσης και παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ07 Γερμανικής που δεν παρακολούθησαν τον Α’ Κύκλο Επιμόρφωσης, οι επιμορφώσεις διάρκειας 6 ωρών πραγματοποιήθηκαν ως εξής:

 

  1. Εκπαιδευτικοί ΠΕ07 Ανατολικής Θεσσαλονίκης, δια ζώσης, Τρίτη 12 Μαρτίου και ώρες 9.00 έως 14.30, στον χώρο του 1ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, οδός Σαπφούς 44 (στο ισόγειο).
  2. Εκπαιδευτικοί ΠΕ07 Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια ζώσης, Τρίτη 19 Μαρτίου και ώρες 9.00 έως 14.30, στον χώρο του 1ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, οδός Σαπφούς 44 (στο ισόγειο).
  3. Εκπαιδευτικοί άλλων νομών εκτός Θεσσαλονίκης, εξ αποστάσεως, ως εξής:
    1. 1η ομάδα: Πέμπτη 14 Μαρτίου και ώρες 8.30 με 13.30
    2. 2η ομάδα: Παρακευή 15 Μαρτίου και ώρες 8.30 με 13.30
    3. 3η ομάδα: Τετάρτη 20 Μαρτίου και ώρες 8.30 με 13.30

 

Προκειμένου να λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης της Επιμόρφωσης, οι επιμορφούμενοι είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τον Νόμο Ν. 4314/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την προσθήκη του άρθρο 54 Α (Ν.4403/2016), να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των επιμορφώσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του ΙΕΠ:      https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/index.php.

 

Τα απογραφικά δελτία εισόδου-εξόδου είναι προσβάσιμα στη διεύθυνση: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php