(ΣΧΕΤ. : Υ. Α. 1584 /Ε3 / 07 -01-2019 παράγραφος γ) Υλοποίηση Β’ Κύκλου Επιμόρφωσης από τη Σ.Ε.Ε. ΠΕ06 προς τους  εκπαιδευτικούς ΠΕ06 οι οποίοι δεν παρακολούθησαν τον Α΄ Κύκλο επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών)