Η με α. π. 158733/ΓΔ4/27-9-18 Υ.Α. (ΦΕΚ 4299/18, τ. Β΄) «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου», άρθρο 3, παρ. 3

     Προσκαλούνται οι Προϊστάμενες/-οι των ομάδων 20ης, 21ης, 22ης,30ης, 32ης 33ης και 34ης  , σε ωριαία συνάντηση συνεργασίας ανά ομάδα, με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου. Ο τόπος κι ο χρόνος προσδιορίζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60

Αρετή Μποταΐτη